Vietnam EB-5 Retrogression Now a Reality: 5 Things to Know

Vietnam EB-5 Retrogression Now a Reality: 5 Things to Know

April 11, 2018

By: Robert J. Blanco, Esq. , Joseph Barnett, Esq. and Bernard P. Wolfsdorf, Esq.

As predicted in our previous blog, Vietnam retrogression has occurred in the May 2018 Visa Bulletin, and now, only Vietnamese EB-5 applicants who filed before July 22, 2014 will be eligible to receive an EB-5 immigrant visa.   Here are five things to know about this new development:

  1. Update in Visa Bulletin. The May 2018 Visa Bulletin indicates:
Continued heavy applicant demand will result in the Vietnam Employment Fifth preference (EB-5) category reaching the per-country annual limit during April.  As a result it has been necessary to impose a final action date on this preference for the month of May to control number use for the remainder of the fiscal year.   It can be expected that the Vietnam Employment Fifth preference category will remain subject to a final action date for the foreseeable future.

  1. New Allotment of Visas in October 2018. Starting October 1, 2018, the beginning of Fiscal Year 2019, a new allocation of EB-5 visas will be provided.  The critical question is what the Final Action Date will be.  We expect it to be to be sometime in 2015 or 2016, which would result in a two to three year wait time for Vietnamese EB-5 cases.
  1. How “Rest of World” Filings Affect Vietnamese Waiting Line. When two countries have a Final Action Date for the same visa category, U.S. law requires any unused visa numbers to be allocated in order of priority date, regardless of country of origin.  Because there are a significant number of Chinese EB-5 visa applicants in front of more recent Vietnamese I-526 applicants, any additional filings by those from “rest of world” that reduces the number of visas available to Chinese will also increase the waiting line for Vietnamese.
  1. Should I-526s be Filed? With new regulations likely to be finalized soon, Vietnamese applicants are strongly urged to file now to secure their place in the waiting line.  Otherwise, they may have to pay the increased investment amount of over $1 million, and endure an even longer waiting line.
  1. What Country is Next? The next big question is which country will be next –  India, Korea and Brazil?  All appear to be potential candidates for the establishment of a Final Action Date after their 696-annual visa quota is used (about 250 families each).  See our past blogs’ warning.

If you have any questions about filing an EB-5 green card application or how the May Visa Bulletin will impact your case, please contact an attorney at Wolfsdorf Rosenthal LLP.


Tình trạng kéo dài hồ sơ EB-5 ở Việt Nam là có thật:  5 điều cần biết

Viết bởi: Robert J. Blanco, Esq. , Joseph Barnett, Esq. và Bernard P. Wolfsdorf, Esq.

Như đã nêu trong bài viết trước đây của chúng tôi, việc kéo dài ở Việt Nam bây giờ đã xảy ra trong Bản tin thị thực tháng 5/2018 và bây giờ chỉ có những đương đơn EB-5 ở Việt Nam nộp đơn trước ngày 22/7/2014 sẽ đủ điều kiện để nhận thị thực nhập cư EB-5. Sau đây là năm điều cần biết về vấn đề mới này:

  1. Cập nhật Bản tin Visa. Bản tin visa tháng 5 năm 2018 cho biết:
Nhu cầu ứng viên nặng nề tiếp tục sẽ dẫn đến việc loại hình ưu đãi đầu tư EB-5 trong tháng 4 đạt mức giới hạn hàng năm cho mỗi nước. Do đó, cần phải áp dụng ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) cho loại hình đầu tư này trong tháng 5 để kiểm soát con số sử dụng cho phần còn lại của năm tài chính. Có thể thấy rằng loại hình ưu đãi đầu tư EB-5 Việt Nam sẽ vẫn phải chịu một ngày hành động cuối cùng trong tương lai.

  1. Việc phân bổ thị thực mới vào tháng 10 năm 2018. Bắt đầu từ 01/10/2018, bắt đầu vào năm tài chính 2019, việc phân bổ mới đối với thị thực EB-5 sẽ được bắt đầu. Câu hỏi quan trọng là ngày hành động cuối cùng sẽ ra sao. Chúng tôi hy vọng Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Việt Nam sẽ rơi vào khoảng năm 2015 hoặc 2016, dẫn đến thời gian chờ đợi sẽ là hai đến ba năm đối với các hồ sơ EB-5 ở Việt Nam.
  1. Việc nộp đơn của các nước còn lại trên thế giới ảnh hưởng như thế nào đối với thời gian chờ đợi của Việt Nam. Khi hai quốc gia có Ngày hành động cuối cùng đối với cùng một loại thị thực, pháp luật Hoa Kỳ yêu cầu bất kỳ số thị thực chưa sử dụng nào sẽ được phân bổ theo thứ tự của ngày ưu tiên (priority date), bất kể quốc gia nào. Bởi vì có một số lượng đáng kể đương đơn EB-5 Trung Quốc trước rất nhiều những đương đơn I-526 Việt Nam, bất kỳ hồ sơ bổ sung nào từ các nước còn lại trên thế giới sẽ làm giảm số lượng thị thực đối với các đương đơnTrung Quốc và cũng sẽ làm tăng thời gian chờ đợi đối với các đương đơn Việt Nam.
  1. Có nên nộp đơn I-526s hay không? Với những quy định mới có thể sẽ được hoàn thiện trong 30 ngày tới, các đương đơn Việt Nam được kêu gọi nộp đơn ngay bây giờ để đảm bảo vị trí của mình trong danh sách chờ đợi (waiting line). Nếu không thì các đương đơn có thể phải trả số tiền đầu tư tăng lên hơn 1 triệu đô la Mỹ và thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn.
  1. Quốc gia tiếp theo nào sẽ phải chịu Ngày hành động cuối cùng? Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil? Tất cả dường như đều là những ứng cử viên tiềm năng cho việc thiết lập một Ngày hành động cuối cùng sau khi mức hạn ngạch 696 thị thực hàng năm đã được sử dụng (khoảng 250 gia đình mỗi nước). Đọc lại các bài cảnh báo trước đây của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc nộp đơn xin thẻ xanh EB-5 hoặc về Bản tin visa Tháng 5 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ với luật sư của Wolfsdorf Rosenthal LLP.

By | 2018-05-15T23:25:29-08:00 April 11th, 2018|Bernard Wolfsdorf, Blog, EB-5, Joseph Barnett, Robert Blanco|Comments Off on Vietnam EB-5 Retrogression Now a Reality: 5 Things to Know

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: