Client Alert: Government Shutdown Update – December 28, 2018 (Vietnamese and Korean Translation)

Client Alert: Government Shutdown Update – December 28, 2018 (Vietnamese and Korean Translation)

December 28, 2018

By: Robert Blanco, Esquire

It appears the 115th Congress will not resolve the deadlock regarding funding the federal government which has caused the current government shutdown. This issue will likely not be addressed until the new Congressional session begins on Wednesday, January 4, 2019.

Generally, when the government closes for budgetary reasons, only “essential” services remain open. However, many immigration services are fee-based and, therefore, are not affected.

USCIS:  Services including petition adjudications will continue as usual except for programs that receive appropriated funds such as E-Verify, the EB-5 regional center program, Conrad 30 J-1 doctors, and non-ordained religious workers.

DOS:  Visa and passport services should not be impacted, but appointments may be limited. Clients wishing to travel and apply for new visa issuance should plan ahead carefully as return travel to the U.S. could be impacted. We can expect to see delays in visa issuances.

DOL:  The Department of Labor will not be impacted by the government shutdown. On September 28, 2018, President Trump signed a minibus appropriations bill funding DOL through the end of September 30, 2019.

CBP: Inspection and law enforcement personnel are considered “essential.” Ports of entry will be open; however, processing of applications such as Canadian TN applications filed at the border may be impacted.

H-1B Reminder – H-1Bs are becoming increasingly difficult to process so now is the time to start in order to be ready to file during the short H-1B cap season

If you have any questions about your specific case, please contact your WR immigration attorney at 1-800-VISA-LAW.

How is EB-5 affected by the government shutdown?

The EB-5 regional center program expired on December 21, 2018 and has not yet been renewed.  The USCIS Immigrant Investor Program Office announced how the EB-5 regional center program will be impacted.

USCIS will continue accepting the following applications:

  • I-924A Annual Certification of Regional Center
  • I-526 Immigrant Petition by Alien Entrepreneur based on regional center investment
  • I-485 Application for Adjustment of Status based on approved regional center investment
  • I-829 Petition to Remove Conditions on Permanent Resident Status

USCIS will not accept new Forms I-924 Application for Regional Center Designation.  Any currently pending regional center-affiliated I-526 petitions and I-485 petitions, as well as any pending I-924 applications will be put on hold.  All currently pending I-829 petitions will continue to be processed.

 

 

Cập nhật thông tin về việc chính phủ Mỹ đóng cửa – Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Bởi Luật sư Robert Blanco

Có vẻ như Quốc hội khóa 115 sẽ không giải quyết bế tắc liên quan đến việc tài trợ cho chính phủ liên bang đã gây ra việc đóng cửa của chính phủ hiện tại. Vấn đề này có thể sẽ không được giải quyết cho đến khi phiên họp Quốc hội mới bắt đầu vào thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2019.

Nói chung, khi chính phủ đóng cửa vì lý do ngân sách, chỉ có các dịch vụ thiết yếu còn hoạt động. Tuy nhiên, các dịch vụ di trú hoạt động dựa trên phí nên không bị ảnh hưởng.

USCIS: Các dịch vụ bao gồm giải quyết đơn xin nhập cư sẽ tiếp tục như bình thường ngoại trừ các chương trình nhận quỹ chiếm dụng như E-verify, chương trình trung tâm khu vực EB-5, bác sĩ Conrad 30 J-1 và nhân viên tôn giáo không được phong chức.

DOS: Dịch vụ visa và hộ chiếu sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng các cuộc hẹn có thể bị hạn chế. Khách hàng muốn đi du lịch và xin cấp visa mới nên lên kế hoạch cẩn thận trước khi chuyến du lịch quay về Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng. Có thể có sự chậm trễ trong việc cấp visa.

DOL: Bộ Lao động sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự đóng cửa của chính phủ. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổng thống Trump đã ký một dự luật tài trợ nhỏ cho DOL đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019.

CBP: Nhân viên kiểm tra và thực thi pháp luật được coi là thiết yếu. Các cửa nhập cảnh sẽ được mở; tuy nhiên, việc xử lý các ứng dụng như đơn xin TN của Canada nộp tại biên giới có thể bị ảnh hưởng.

Nhắc nhở H-1B – H-1B ngày càng khó xử lý, vì vậy bây giờ là lúc nên bắt đầu để nộp đơn trong mùa giới hạn H-1B ngắn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trường hợp cụ thể của bạn, xin vui lòng liên hệ với luật sư di trú WR của bạn theo số 1-800-VISA-LAW.

EB-5 bị ảnh hưởng như thế nào khi chính phủ đóng cửa?

Chương trình trung tâm khu vực EB-5 đã hết hạn vào ngày 21 tháng 12 năm 2018 và vẫn chưa được gia hạn. Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Di dân USCIS đã thông báo chương trình trung tâm khu vực EB-5 sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

USCIS sẽ tiếp tục chấp nhận các đơn sau:
• I-924A Chứng nhận hàng năm của Trung tâm khu vực
• Đơn xin nhập cư I-526 của nhà đầu tư dựa trên đầu tư vào trung tâm khu vực
• Đơn I-485 để Điều chỉnh Tình trạng dựa trên đầu tư vào trung tâm khu vực được phê duyệt
• Đơn I-829 yêu cầu xóa các điều kiện về tình trạng thường trú nhân

USCIS sẽ không chấp nhận Đơn đăng ký Mẫu I-924 mới cho Chỉ định Trung tâm Khu vực. Bất kỳ đơn kiến nghị I-526 liên kết trung tâm khu vực nào đang chờ xử lý và các kiến nghị I-485, cũng như mọi đơn I-924 đang chờ xử lý sẽ bị hoãn. Tất cả các kiến nghị I-829 hiện đang chờ xử lý sẽ tiếp tục được xử lý.

 

 

미연방정부 셧다운 업데이트 – 2018년 12월 28일

제115대 연방의회가 현 정부 셧다운을 야기했던 연방정부 지출과 관련하여 결국 합의에 도달하지 못할 것으로 보입니다. 현 쟁점은 새 의회 회기가 시작되는 2019년 1월 4일 (수요일) 전까지 해결되기는 힘들어 보입니다.

보통, 정부가 정부 예산안에 대한 갈등을 이유로 셧다운을 하는 경우, 꼭 필요한 기능들만 지속하게 됩니다. 하지만, 많은 이민국 서비스들은 접수비로 운영되기 때문에 영향을 받지 않습니다.

미 이민국 (USCIS): 충당된 기금을 받아 운영되는 프로그램들 (E-Verify, EB-5 리저널 센터 프로그램, Conrad 30 J-1 doctors, 그리고 임명되지 않은 (non-ordained) 종교관련 종사자들)를 제외한, 청원서 수속을 비롯한 다른 서비스들은 이전처럼 지속될 예정입니다.

미 국무부 (DOS): 비자 및 여권 서비스는 영향을 받지 않겠지만, 인터뷰 예약은 제한될 가능성이 있습니다. 여행하거나 새 비자 발급을 신청하고자 하는 사람들은 충분한 시간을 두고 준비를 하여야 미국으로 돌아오는 여행일정에 미칠 영향을 최소화할수 있습니다. 비자발급과 관련한 지연도 예상됩니다.

미 노동부 (DOL): 미 노동부는 연방정부 셧다운의 영향을 받지 않을 것입니다. 2018년 12월 28일에 트럼프 대통령은, 노동부에 2019년 9월 30일까지 예산을 주는 minibus 세출법안에 서명하였습니다.

미 관세 국경보호국 (CBP): 심사 및 법집행 인력은 “꼭 필요한” 업무로 간주됩니다. 출입국 항들은 계속 운영되겠지만, 국경에서 접수되는 캐나다 TN 비자 신청서와 같은 신청서 수속은 영향을 받을 수도 있습니다.

H-1B 관련 – H-1B비자들은 점점 갈수록 수속이 힘들어지고 있으므로 짧은 H-1B cap season동안 아무 차질없이 접수하려면 지금부터 준비를 하는 것이 좋습니다.

손님의 케이스 관련하여 질문이 있으시면, 1-800-VISA-LAW로 연락하시어 WR 이민변호사와 상담하시기 바랍니다.

EB-5가 정부 셧다운으로 인하여 받을 영향은 무엇입니까?

EB-5리저널 센터 프로그램은 2018년 12월 21일에 만료가 되었고 아직 다시 연장되지 않았습니다. 미 이민국 투자이민 프로그램 관리국은 EB-5 리저널 센터 프로그램이 어떤 영향을 받게 될지 발표하였습니다.

미 이민국은 다음의 신청서들은 계속해서 접수를 받게 됩니다:

  • 결산 정보 수집 부록(Form I-924A)
  • 리저널 센터 투자에 근거한 이민 청원서 (Form I-526)
  • 승인된 리저널 센터 투자에 근거한 영주권 신청서 (Form I-485)
  • 조건해지 청원서 (Form I-829)

미 이민국은 새 리저널센터 지정 신청서 (Form I-924)는 받지 않을 것입니다. 또한 현재 계류중인 리저널 센터 관련 I-526청원서들과 I-485 신청서들, 그리고 기타 계류중인 I-924 신청서들은 보류되게 됩니다. 현재 계류중인 모든 I-829 청원서들은 계속해서 수속이 진행되게 됩니다.

 

By | 2018-12-29T02:11:24-08:00 December 28th, 2018|Blog, Client Alert, EB-5, H-1B Visas, USCIS|Comments Off on Client Alert: Government Shutdown Update – December 28, 2018 (Vietnamese and Korean Translation)

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: