Five Things You Need to Know About EB-5 Visa Backlog – (Vietnamese and English)

Five Things You Need to Know About EB-5 Visa Backlog – (Vietnamese and English)

March 27, 2018

By:  Bernard Wolfsdorf and Joseph Barnett

There’s little doubt that long visa backlogs affect the demand of potential EB-5 investors and the supply of EB-5 capital to U.S. businesses.  The defeated “EB-5 Reform Act” didn’t address this important issue, which should be central to any meaningful changes to the EB-5 program, though they don’t appear in proposed regulatory reforms either.  Failure to provide relief threatens the continued viability of the EB-5 program.  Here are five things to know about the EB-5 visa backlogs.

1. Visa Bulletin Updates Every Month. Every month, the U.S. Department of State (“DOS”) releases a Visa Bulletin that indicates when immigrant visa applicants, based on the priority date listed in a Form I-526 approval notice, should be notified to assemble and submit required documentation to the National Visa Center. The Visa Bulletin for each month is usually released during the second week of the preceding month.

NOTE:    Unless the EB-5 Regional Center program continues to be authorized by Congress – it is currently authorized through September 30, 2018 – DOS is unable to issue immigrant visas to EB-5 investors who invested through regional centers, which is why the April 2018 Visa Bulletin indicates “unavailable” for the I5 and R5 categories.  However, this visa bulletin also states: “If there is legislative action extending them for FY-2018, the final action dates would immediately become “Current” for April for all countries except China-mainland born, which would be subject to a July 22, 2014 date.”

2. EB-5 Visa Backlog for Chinese Investors. We’ve written extensively on this, including the causes and some solutions.  The April 2018 Visa Bulletin indicates that only China-mainland born nationals who filed a Form I-526 before July 22, 2014 (the current “Final Action Date”) may move forward with the immigrant visa process.  This date – July 22, 2014 – has been the Final Action Date since October 2017.  For the thousands of China-mainland born nationals who filed after this date, keeping up with the monthly Visa Bulletin is critical.

Perhaps most troubling – and least understood – is that the Chinese Student Protection Act of 1992 reduces the number of EB-5 visas allocated to China-mainland born nationals by 700.  In effect, because a “per-country” limitation has been imposed for Chinese EB-5, this reduces the number of visas allocated to China-mainland born nationals at the beginning of each fiscal year to -4.  Only additional EB-5 visas unused by other countries in each fiscal year allow DOS to issue immigrant visas to EB-5 investors and their derivative beneficiaries.  As EB-5 from the rest of the world (“ROW”) grows, the number of immigrant visas issued to Chinese EB-5 families will decrease.

3. EB-5 Visa Backlog for Vietnamese Investors. Earlier this month, the U.S. Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam caused a small scare when it reported it would stop issuing immigrant visas to EB-5 investors until the Regional Center program was extended; for the reason stated in #1 above, this was expected.  The bigger issue is that demand for EB-5 in Vietnam has become so large that a Final Action Date will soon be imposed.  In January 2018, we blogged about this possibility, and the April 2018 Visa Bulletin confirms: “The oversubscription of this category will definitely occur for May.”  We anticipate this Final Action Date in May 2018 to be the same as it is for China – July 22, 2014.   In October 2018, when a new allotment of EB-5 visas are available, a new Final Action Date will be imposed, which we anticipate being at the end of 2015.  We should be hearing more from DOS on this in August 2018.

4.Backlogs Between Countries and Priority Dates. When Final Action Dates have been imposed on multiple countries (e.g., China and Vietnam), INA § 202 requires any unused visa numbers to be allocated in order of priority date, regardless of country of origin.  This means that DOS must first “clear out” the Chinese EB-5 backlog and issue thousands of immigrant visas to China-mainland EB-5 investors who filed Form I-526 petitions in the second half of 2014 and prior to September 30, 2015 prior to issuing immigrant visas to Vietnamese investors who filed Form I-526 petitions more recently.  The same would be true for nationals of any other country where a Final Action Date for the EB-5 category is imposed.

5. EB-5 Reforms. With the EB-5 Regional Center program now authorized to September 30, 2018, it is an appropriate time for stakeholders to educate Congress about this serious problem and to push for solutions to clear the EB-5 visa backlog and maintain demand for a viable and vibrant EB-5 Program.   It is time to bring the EB-5 Program into the 21st century and create reasonable immigration levels for EB-5 investors in a consistent, predictable manner that match our country’s immigration and economic priorities.

_________________________

Cập nhật về sự tồn đọng thị thực ưu đãi đầu tư EB-5

Viết bởi: Bernard Wolfsdorf và Joseph Barnett

Rất rõ ràng rằng sự tồn đọng lâu dài của thị thực ảnh hưởng đến nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng EB-5 và nguồn cung cấp vốn ưu đãi đầu tư EB-5 cho các doanh nghiệp Mỹ. “Đạo luật cải cách EB-5” bị hủy bỏ đã không đề cập đến vấn đề quan trọng này, mà đáng lẽ nó nên là trọng tâm của bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào đối với chương trình EB-5, chúng cũng không xuất hiện trong các cải cách về quy định được đề xuất. Việc không có những giải pháp giảm bớt sự tồn đọng đe dọa tính liên tục của chương trình EB-5. Dưới đây là năm điều cần biết về sự tồn đọng của thị thực EB-5:

  1. Thông tin cập nhật về thị thực hàng tháng:

Mỗi tháng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”) phát hành một Bản tin thị thực để chỉ ra khi nào các đương đơn xin thị thực nhập cư được thông báo để tập hợp và nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Visa Quốc Gia, dựa trên ngày ưu tiên được liệt kê trong Thông báo chấp thuận Mẫu đơn I-526. Bản tin thị thực của mỗi tháng thường được phát hành trong tuần thứ hai của tháng trước đó.

LƯU Ý: Trừ khi chương trình đầu tư thông qua các Trung tâm vùng (Regional Center) tiếp tục được Quốc hội cho phép (hiện tại nó được cho phép đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 đầu tư thông qua các trung tâm vùng, đó là lý do tại sao Bản tin thị thực tháng 4 năm 2018 cho thấy “không khả dụng” (“unavailable”) đối với các loại thị thực I5 và R5. Tuy nhiên, bản tin thị thực này cũng nói rằng: “Nếu có hành động lập pháp gia hạn cho năm tài chính 2018, ngày FDA (ngày hành động cuối cùng) sẽ ngay lập tức chuyển thành” Hiện tại ” vào tháng 4 cho tất cả các nước ngoại trừ Trung Quốc, vì ngày FDA của Trung Quốc là ngày 22 tháng 7 năm 2014″.

  1. Sự tồn đọng thị thực EB-5 đối với các nhà đầu tư Trung Quốc:

Chúng tôi đã viết rất nhiều về điều này, bao gồm các nguyên nhân và một số giải pháp. Bản tin thị thực tháng 4 năm 2018 chỉ ra rằng chỉ có những nhà đầu tư Trung Quốc đã nộp đơn I-526 trước ngày 22 tháng 7 năm 2014 (“Ngày Hành động Cuối cùng”) có thể tiếp tục với quá trình xin thị thực nhập cư. Ngày 22 tháng 7 năm 2014 – đã là Ngày Hành động Cuối cùng kể từ tháng 10 năm 2017. Đối với hàng ngàn người Trung Quốc đã nộp đơn sau ngày này, việc tiếp tục theo dõi Bản tin thị thực hàng tháng là rất quan trọng.

Có lẽ vấn đề rắc rối nhất và ít được biết đến nhất là Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc năm 1992 đã làm giảm số lượng thị thực EB-5 được phân bổ cho Trung Quốc xuống còn 700. Trên thực tế, bởi vì sự giới hạn “trên một quốc gia” được áp dụng cho các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc, điều này làm giảm số lượng thị thực được phân bổ cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào đầu mỗi năm tài chính xuống đến con số -4. Chỉ những thị thực EB-5 mà các nước khác không sử dụng trong mỗi năm tài chính mới cho phép Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp cho các nhà đầu tư EB-5 và những người hưởng lợi của họ. Khi số lượng thị thực EB-5 của các nước còn lại trên thế giới tăng lên thì số lượng thị thực cấp cho các gia đình đầu tư EB-5 ở Trung Quốc sẽ giảm xuống.

 

  1. Sự tồn đọng thị thực EB-5 đối với các nhà đầu tư Việt Nam:

Đầu tháng này, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã gây lo lắng khi báo cáo rằng sẽ ngừng cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 cho đến khi chương trình đầu tư thông quaTrung tâm vùng được gia hạn, điều này đã được dự kiến vì lý do đã nêu ở phần 1. Vấn đề lớn hơn đó là nhu cầu về EB-5 ở Việt Nam đã trở nên quá lớn đến mức ngày hành động cuối cùng sẽ sớm được áp dụng. Vào tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã viết blog về khả năng này, Bản tin thị thực Tháng 4 năm 2018 xác nhận rằng: “Việc tăng vượt mức này chắc chắn sẽ xảy ra trong tháng 5”. Chúng tôi dự đoán Ngày Hành động Cuối cùng vào tháng 5 năm 2018 sẽ giống như của Trung Quốc – ngày 22 tháng 7 năm 2014. Vào tháng 10 năm 2018, khi có sự phân bổ mới của thị thực EB-5, một Ngày Hành động Cuối cùng mới sẽ được áp dụng, chúng tôi dự kiến sẽ vào cuối năm 2015. Chúng tôi cần nghe nhiều hơn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề này vào tháng 8 năm 2018.

 

  1. Các khoản tồn đọng giữa các quốc gia và ngày ưu tiên:

Khi Ngày hành động cuối cùng được áp dụng cho nhiều quốc gia (ví dụ: Trung Quốc và Việt Nam), INA § 202 yêu cầu rằng tất cả số visa không sử dụng phải được phân bổ theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể quốc gia nào. Điều này có nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải “giải tỏa” dữ liệu tồn đọng EB-5 của Trung Quốc và cấp hàng ngàn thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư EB-5 ở Trung Quốc đã nộp đơn I-526 vào nửa cuối năm 2014 và trước ngày 30 tháng 9 năm 2015 trước khi cấp thị thực nhập cư cho các nhà đầu tư Việt Nam đã nộp đơn I-526 trong thời gian gần đây. Điều này cũng tương tự với các công dân của bất kỳ quốc gia khác khi mà Ngày hành động cuối cùng đối với EB-5 được áp dụng.

  1. Cải cách EB-5:

Đối với chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng được cho phép đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, đây là thời điểm thích hợp để các nhà hoạch định chính sách trình bày với Quốc hội về vấn đề nghiêm trọng này và thúc đẩy các giải pháp để giải tỏa sự tồn đọng thị thực EB-5 và duy trì nhu cầu khả thi và sôi động của chương trình EB-5. Đây là lúc đưa chương trình EB-5 vào thế kỷ 21 và tạo ra mức độ nhập cư hợp lý cho các nhà đầu tư EB-5 trong điều kiện nhất quán và có thể dự đoán nhằm phù hợp với những ưu tiên về nhập cư và kinh tế của nước ta.


Wolfsdorf Rosenthal LLP là công ty luật di trú với dịch vụ toàn diện được biết đến trên toàn thế giới vì sự xuất sắc trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng hàng đầu liên quan đến di trú Hoa Kỳ. Đăng ký theo dõi blog di trú của chúng tôi để tiếp tục cập nhật thông tin di trú và liên hệ với Công ty chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi có trụ sở văn phòng ở New York, Los Angeles và Thượng Hải.

2018-05-16T20:52:31-08:00 March 27th, 2018|

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: