USCIS Announces Chart B – Date for Filing to Be Used for Employment-based I-485 Adjustment of Status Applications – Narrow Window for Vietnamese EB-5 Applicants to Apply (Vietnamese Translation)

USCIS Announces Chart B – Date for Filing to Be Used for Employment-based I-485 Adjustment of Status Applications – Narrow Window for Vietnamese EB-5 Applicants to Apply (Vietnamese Translation)

January 18, 2019

By Bernard Wolfsdorf, Brandon Meyer, and Robert Blanco

Since October 2018, the first month of the 2019 fiscal year, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) has allowed both employment-based and family-based applicants in the U.S. in valid status to file I-485 applications for adjustment of status based on Chart B – Date for Filing, which is often earlier than Chart A – Final Action Date published in the Visa Bulletin.

Even though a visa is not “available” under Chart A, a non-frivolous adjustment of status application generally allows an applicant to stay in the U.S., obtain an interim work card, and to possibly obtain an advance parole travel permit.

The Department of State (DOS) created two filing charts a few years ago to more accurately issue the specific number of visas allocated to each category before the end of the fiscal year and to ensure that no visas are wasted. By allowing earlier adjustment of status filings, USCIS can more easily approve last minute cases and estimate demand in the pipeline.

This announcement greatly impacts EB-5 applicants from Vietnam. Presently, any Vietnamese applicant in the U.S. with an approved I-526 petition, if eligible, may file an adjustment of status application regardless of priority date because Chart B for Vietnam is NOT backlogged. However, in February, when only Chart A can be used, only Vietnamese with priority dates earlier than June 15, 2016 will be eligible to file an adjustment of status application. Therefore, effective February 1, 2019, the door will close for many Vietnamese applicants, creating a narrow window until the end of January to file an adjustment of status application.

Congress must reauthorize the EB-5 regional center program for USCIS to take final action on regional center-affiliated applications for adjustment of status. As stated in the February Visa Bulletin regarding EB-5 regional center categories (I5 and R5):

“With the expiration of the continuing resolution on December 21, 2018 authorization for the immigrant investor pilot program has lapsed. No I5 or R5 visas may be issued overseas, or final action taken on adjustment of status cases. Therefore, the final action dates for the I5 and R5 categories have been listed as “Unavailable” for February.

If there is legislative action extending them for FY-2019, the final action dates would immediately become “Current” for February for all countries except China-mainland born, which would be subject to a September 1, 2014 final action date and Vietnam, which would be subject to a June 15, 2016 final action date.”

Filing an adjustment of status application is an important step in the green card process and failure to do so properly can have serious immigration consequences. If you have questions about your ability to file an adjustment of status application on Form I-485, please email us at Bernard@Wolfsdorf.com, BMeyer@Wolfsdorf.com or RBlanco@Wolfsdorf.com or call us at 1-800-VISALAW.

 

USCIS thông báo đóng Biểu đồ B – Ngày nộp đơn được sử dụng cho các đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng diện việc làm – Cánh cửa hẹp cho đương đơn EB-5 Việt Nam

Bài viết của: Bernard Wolfsdorf, Brandon Meyer, and Robert Blanco

Kể từ tháng 10 năm 2018, tháng đầu tiên của năm tài chính 2019, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho phép cả những đương đơn diện việc làm và gia đình ở Mỹ trong tình trạng hợp lệ được nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng dựa trên Biểu đồ B – Ngày nộp đơn, thường sớm hơn Biểu đồ A – Ngày hành động cuối cùng được công bố trong Bản tin thị thực.

Mặc dù thị thực không “khả dụng” theo Biểu đồ A, việc nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng không kém phần quan trọng thường cho phép người nộp đơn ở lại Hoa Kỳ, lấy thẻ làm việc tạm thời và có thể lấy giấy phép du lịch.

Bộ Ngoại giao (DOS) đã tạo ra hai biểu đồ nộp đơn vài năm trước để cấp chính xác hơn số lượng thị thực cụ thể được phân bổ cho từng danh mục trước khi kết thúc năm tài chính và để đảm bảo rằng không có thị thực bị lãng phí. Bằng cách cho phép nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng sớm hơn, USCIS có thể dễ dàng phê duyệt các hồ sơ nộp vào phút cuối và ước tính nhu cầu sắp tới.

Thông báo này tác động rất lớn đến các đương đơn EB-5 Việt Nam. Hiện tại, bất kỳ đương đơn Việt Nam nào ở Hoa Kỳ có đơn I-526 đã được chấp thuận, nếu đủ điều kiện, có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng bất kể ngày ưu tiên bởi vì Biểu đồ B đối với Việt Nam KHÔNG bị trì hoãn. Tuy nhiên, vào tháng 2, khi chỉ có thể sử dụng Biểu đồ A, chỉ những người Việt Nam có ngày ưu tiên sớm hơn ngày 15 tháng 6 năm 2016 mới đủ điều kiện để nộp đơn điều chỉnh tình trạng. Do đó, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2019, cánh cửa sẽ đóng cho nhiều đương đơn Việt Nam, tạo ra một cửa sổ hẹp cho đến cuối tháng 1 để nộp đơn điều chỉnh tình trạng.

Quốc hội phải ủy quyền lại chương trình trung tâm khu vực EB-5 cho USCIS để có hành động cuối cùng đối với các trung tâm vùng- liên kết các hồ sơ để điều chỉnh trạng thái. Như đã nêu trong Bản tin thị thực tháng 2 về các loại trung tâm khu vực EB-5 (I5 và R5):

 “Việc hết hạn nghị quyết vào ngày 21 tháng 12 năm 2018, chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư đã hết hiệu lực. Không có thị thực I5 hoặc R5 có thể được cấp ở nước ngoài, hoặc hành động cuối cùng được thực hiện để điều chỉnh tình trạng. Do đó, ngày hành động cuối cùng cho các danh mục I5 và R5 đã được liệt kê là “không khả dụng” trong tháng hai.

Nếu có hành động lập pháp gia hạn cho năm tài chính 2019, ngày hành động cuối cùng sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tháng 2 cho tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc có ngày hành động cuối cùng là ngày 1 tháng 9 năm 2014 và Việt Nam sẽ phải chịu ngày hành động cuối cùng là ngày 15 tháng 6 năm 2016”

Nộp hồ sơ điều chỉnh tình trạng là một bước quan trọng trong quy trình xin thẻ xanh và việc không thực hiện đúng cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng về nhập cư. Nếu bạn có thắc mắc về khả năng nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại Bernard@Wolfsdorf.com, BMeyer@Wolfsdorf.com hoặc RBlanco@Wolfsdorf.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1- 800-VISALAW.

By | 2019-01-18T03:55:26-08:00 January 18th, 2019|Bernard Wolfsdorf, Blog, EB-5, Robert Blanco, USCIS, Wolfsdorf Rosenthal|Comments Off on USCIS Announces Chart B – Date for Filing to Be Used for Employment-based I-485 Adjustment of Status Applications – Narrow Window for Vietnamese EB-5 Applicants to Apply (Vietnamese Translation)

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: