EB-5 Immigrant Investor Program Realignment (Vietnamese and Chinese Translation)

EB-5 Immigrant Investor Program Realignment (Vietnamese and Chinese Translation)

October 18, 2018

Update on EB-5 Regulations

The U.S. Office of Management and Budget (“OMB”) has updated schedules for the two EB-5 regulations proposed in January 2017. The OMB has also asked for public comment on an additional EB-5 regulation that include “redefining components of the job creation requirement.”

From January 2017
EB-5 Immigrant Investor Program Modernization RIN 1615-AC07 – Updated to November 2018

 • Increased minimum investment amount
 • TEA Changes

See previous blogs.

Regional Center Program Regulation RIN 1615-AC11 – March 2019

 • Changes to regional center designation, oversight, and compliance

NEW October 2018
EB-5 Immigrant Investor Program Realignment RIN 1615-AC26 – September 2019

 • Public input on proposals that would increase monitoring and oversight
 • Encourage investment in rural areas
 • Redefine components of the job creation requirement
 • Define conditions for regional center designations and operations

 

Cập nhật về những quy định EB-5  

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ (“OMB”) đã cập nhật lịch trình cho hai quy định EB-5 được đề xuất vào tháng 1 năm 2017. OMB cũng đã yêu cầu công chúng đưa ra nhận xét về quy định bổ sung EB-5 bao gồm “xác định lại các yếu tố tạo ra việc làm. ”

Từ tháng 1 năm 2017
Việc Hiện Đại Hóa Chương Trình Nhà Đầu Tư Định Cư EB-5 RIN 1615-AC07 – Cập nhật đến tháng 11 năm 2018

 •  Tăng số tiền đầu tư tối thiểu
 • Những thay đổi về TEA

Xem các blog trước đó.

Quy Định Chương Trình Trung Tâm Khu Vực RIN 1615-AC11 – Tháng 3 năm 2019

 • Những thay đổi về chỉ định trung tâm khu vực, giám sát, và tuân thủ.

MỚI – Tháng 10 năm 2018
Việc Tổ Chức Lại Chương Trình Nhà Đầu Định Cư EB-5 RIN 1615-AC26 – Tháng 9 năm 2019

 • Công chúng nhận xét về các đề xuất sẽ làm gia tăng sự theo dõi và giám sát
 • Khuyến khích đầu tư vào các khu vực nông thôn
 • Xác định lại các yếu tố của yêu cầu tạo ra việc làm

Xác định các điều kiện về chỉ định và hoạt động trung tâm vùng.

 

EB-5 法规进展

白宫预算办公室 (OMB) 已更新了2017年1月提出的两项 EB-5 法规的时间表,并且要求公众就附加的 EB-5 法规提出意见, 其中包括 “重新定义就业的计算”。

从2017年1月
《EB-5投资移民现代化》RIN 1615-AC07 – 更新至2018年11月

 • 增加最低投资金额
 • TEA规定变化

《区域中心项目》RIN 1615-AC11 – 2019年3月

 •  区域中心划分、监督和合规性要求的变化

2018年10月新法规
《EB-5 投资移民项目调整》RIN 1615-AC26 – 2019年9月

 • 对增加项目监测和监督的提案的公众意见
 • 鼓励在农村地区投资
 • 重新定义就业的计算
 • 制定区域中心划分和运营的条件
By | 2018-10-18T21:10:49-08:00 October 18th, 2018|Bernard Wolfsdorf, Blog, EB-5, Joseph Barnett, Wolfsdorf Rosenthal|Comments Off on EB-5 Immigrant Investor Program Realignment (Vietnamese and Chinese Translation)

WR is a world leader in global mobility using WRapid, the firm’s immigration management system Powered by Salesforce, to facilitate the movement of talent worldwide.

About the Author: