EB-5 Update (Vietnamese, Chinese, and Korean Translation)

EB-5 Update (Vietnamese, Chinese, and Korean Translation)

September 14, 2018

Many were concerned because the EB-5 Regional Center program expires September 30, 2018. While it has been renewed over 15 times since the program’s creation, recent extensions have been short as Congress wants to reform the program. The good news is the House of Representatives Appropriations Committee Chairman Rodney Frelinghuysen (R-NJ) announced that they will introduce legislation to fund the government through December 7, 2018.

This continuing resolution extends authorization of the EB-5 Regional Center Program. There is now a good chance for a long-term reauthorization after the November 2, 2018 critical mid-term elections. In the past, immigration legislation has succeeded before the lame duck when Congress recesses for Christmas.

Bernard Wolfsdorf, managing partner of Wolfsdorf Rosenthal predicts that, “while Congress has attempted to reform the EB-5 program for several years, my view is the stars are now in alignment and we can expect to see new legislation before the end of 2018. I am hopeful Congress will provide meaningful reform including a long-term extension, reasonable grandfathering of TEA rules and a moderate increase in the minimum investment amount so that the already diminished demand is not cut-off. Most important, I am hopeful Congress will correct the program to 10,000 investors not only allow 3,000 investors and their family annually.”

Both the House of Representatives and Senate are expected to pass a simple extension which President Trump is expected to sign.

For more information about the EB—5 program, contact your Wolfsdorf Rosenthal Professional

 

Cập nhật về chương trình EB-5

Bởi:  Wolfsdorf Rosenthal LLP

Nhiều người đã lo lắng vì chương trình Trung tâm Vùng EB-5 hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2018. Trong khi chương trình đã được gia hạn hơn 15 lần kể từ khi chương trình ra đời, các lần gia hạn gần đây không kéo dài vì Quốc hội muốn cải cách chương trình. Tin vui là Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Hạ viện Rodney Frelinghuysen (R-NJ) đã thông báo rằng họ sẽ xây dựng luật để chuyển cho chính phủ thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2018.
Nghị quyết này tiếp tục kéo dài hiệu lực của Chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Hiện tại là cơ hội tốt cho việc ủy quyền lại lâu dài sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng ngày 2 tháng 11 năm 2018. Trước đây, việc xây dựng luật di trú đã thành công trước khi người nắm quyền cũ khi Quốc hội ngừng họp vào dịp Giáng sinh.
Bernard Wolfsdorf, quản lý cộng sự của Wolfsdorf Rosenthal dự đoán rằng, “trong khi Quốc hội đang cố gắng cải cách chương trình EB-5 trong nhiều năm, quan điểm của tôi là các ngôi sao hiện đang được sắp xếp và chúng ta có thể trông đợi luật mới trước cuối năm 2018. Tôi hy vọng Quốc hội sẽ cung cấp cải cách có ý nghĩa bao gồm gia hạn dài hạn, hợp lý hóa quy tắc TEA và mức tăng vừa phải trong số tiền đầu tư tối thiểu để nhu cầu đầu tư không bị cắt giảm. Quan trọng nhất, tôi hy vọng Quốc hội sẽ điều chỉnh chương trình lên 10.000 nhà đầu tư chứ không chỉ có 3.000 nhà đầu tư và gia đình hàng năm. ”

Cả Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ thông qua một phần gia hạn đơn giản mà Tổng thống Trump dự kiến ký.

Để biết thêm thông tin về chương trình EB-5, hãy liên hệ với Wolfsdorf Rosenthal Professional .

 

EB-5 最新消息

By:  Wolfsdorf Rosenthal LLP

EB-5 区域中心将于2018年9月30日到期。众议院拨款委员会主席Rodney Frelinghuysen宣布, 他们将出台立法, 资助政府到2018年12月7日,也就是说EB-5 区域中心项目也会延期到2018年12月7日。

这是一个好消息,因为在非常关键的2018年11月2日中期选举后,很有可能给项目长时间延期。

WR律所的管理合伙人Wolfsdorf律师表示:”尽管国会多年来一直试图改革 EB-5 项目, 但这次是真的有希望。我们可以期待在2018年底之前看到新的立法。我希望国会能为EB-5项目做出有意义的改革, 包括长期延长, TEA规定的合理适用,以及适度增加最低投资额。最重要的是, 我希望国会能将绿卡名额修正为1万个家庭。“

更多详情请联系WR律师。

 

EB-5 업데이트 소식

By: Wolfsdorf Rosenthal LLP

많은 사람들이 현 EB-5 리저널 센터 프로그램이 2018년 9월 30일에 만료되는 것에 대해 염려하였습니다. 이는, 비록 이 프로그램이 생긴 이래 지금까지 15번이 넘게 연장되어왔지만 최근들어서는 국회가 이 프로그램을 개정하고자 할 목적으로 단기간씩 임시 연장해왔기 때문입니다. 하지만 좋은 소식은 미 하원 세출위원회 Rodney Frelinghuysen 의장이 금년 12월 7일까지 정부에 자금을 대는 법안을 제안할 것이라고 발표하였다는 것입니다.

현 결의안은 EB-5 리저널 센터 프로그램 기한을 또다시 연장하게 됩니다. 이제 2018년 11월 2일에 있을 중간선거 이후 이 프로그램에 대한 장기적인 재승인이 있을 가능성이 높습니다. 과거의 경우를 볼때, 이민 법안들이 보통 레임덕 전 국회의 크리스마스 휴정기간 중에 통과된 경우가 많았습니다.

Wolfsdorf Rosenthal 이민법인의 대표 파트너 변호사인 Bernard Wolfsdorf변호사는 “그동안 국회가 수년간 EB-5프로그램을 개정하려고 시도하였었지만, 제 생각에는 이제 때가 이르렀고 2018년 말 전에는 새 법안이 나올 것이라고 예상하고 있습니다. 저는 국회가, 안그래도 감소한 EB-5 수요가 완전히 끊어지지 않도록, 이 프로그램에 대한 장기적인 연장, 고용촉진지역 규정에 대한 합리적 면제조항 , 그리고 최소투자금액의 과도하지 않은 적정한 인상을 담은, 의미있는 개정안을 제시할 것을 기대하고 있습니다. 가장 중요하게는, 국회가 매년 투자자와 그들의 가족에게 3000개의 비자가 아니라 10000개의 비자를 할당하도록 프로그램을 개정하기를 바라고 있습니다.” 라고 하였습니다.
하원과 상원 모두 이 임시 연장을 통과시키고, 트럼프 대통령도 이에 서명할 것으로 예상됩니다.

EB-5 프로그램에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 저희 Wolfsdorf Rosenthal 팀에게 연락주시기 바랍니다.

 

 

By | 2018-09-14T23:56:24+00:00 September 14th, 2018|Bernard Wolfsdorf, Blog, EB-5, Wolfsdorf Rosenthal|Comments Off on EB-5 Update (Vietnamese, Chinese, and Korean Translation)

About the Author: